สาเหตุของคนมีลูกยากอาหารที่มีลักษณะเย็น (หยิน)


อาหารที่มีลักษณะเย็น (หยิน)

อาหารที่มีลักษณะร้อน (หยาง)


อาหารที่มีลักษณะร้อน (หยาง)

สามารถโอนเงินได้ที่

ชื่อบัญชี:
เจริญบุตร คลินิกการแพทย์แผนไทย
เลขที่บัญชี: 273-2-03450-5
สาขา: เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต


   
   

   

เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014